ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 10 - Υπομέτρο 10.2 - Δράση 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7