ΥΑ 401 - Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 "Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων", του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της αριθμ. 401/48520/29-3-2018 (ΦΕΚ Β΄1226/2-4-2018) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Ανακοίνωση που αφορά στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.9 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ», ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 10.1, ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10, ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ 2014 – 2020)

Απόφαση Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», του Υπομέτρου 10.1, Μέτρο 10 και της αριθμ. 922/87058/19-6-2018 πρόσκλησης με Κωδικό πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 10.1.09 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Κατάλογος Δικαιούχων Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων” του ΠΑΑ 2014-2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 10 - ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παραρτήματα Μέτρου 10

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ