Απόφαση Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10 και της αριθμ. 87/10406/30-1-2017 πρόσκλησης με Κωδικό πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 10.2.1_1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
 

1η συμπλήρωση της αριθμ. 110/122385/17-11-2017Απόφασης Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10 και της αριθμ. 87/10406/30-1-2017 πρόσκλησης με Κωδικό πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 10.2.1_1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
 

Τροποποίηση της αριθ. 19/3696/12-01-2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 193/27-01-17,) «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», βάσει του άρθρου 33 της αριθ. 481/66703//09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/01-07-16, Β΄) ».
 

Οδηγίες για την υλοποίηση της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία».
 

1η Τροποποίηση της αριθ. 87/10406/30.01.2017 Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Δράση 10.2.1. «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία»
 

Τροποποίηση καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020 ΔΡΑΣΗ 10.2.1 «ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»
 

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», βάσει του άρθρου 33 της υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β)
 

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής Δράσης 10.2.1
 

Διευκρινιστικές Οδηγίες Διοικητικού ελέγχου των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών
 

Τροποποίηση της αριθμ.19/3696/12-01-2017 (Β΄193/27-01-2017) ΥΑ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 της αριθμ.481/66703/09-06-2016 ΥΑ στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1, του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020 “Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία”, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.322/138885/22-12-2017 ΥΑ
 

Τροποποίηση της αριθμ.270/39407/06-04-2017 Εγκυκλίου για την υλοποίηση της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» του ΠΑΑ 2014-2020
 

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 481/66703/9.6.2016 (ΦΕΚ 1994 Β΄/1.7.2016) Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», όπως ισχύει, του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
 

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 481/66703/9.6.2016 (ΦΕΚ 1994 Β΄/1.7.2016) Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», όπως ισχύει, του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως ισχύει.
 

Τροποποίηση της αριθμ.19/3696/12-01-2017 (Β΄193/27-01-2017) ΥΑ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 της αριθμ.481/66703/09-06-2016 ΥΑ στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1,του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020 “Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία”, όπως ισχύει.
 

Τροποποίηση της αριθμ.19/3696/12-01-2017 (Β΄193/27-01-2017) ΥΑ κατ’εφαρμογή του άρθρου 33 της αριθμ.481/66703/09-06-2016 ΥΑ στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1, του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020 “Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία”, όπως ισχύει.