ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το Πρόγραμμα Δράση 3.4 "Διατήρηση Γενετικών Πόρων Στην Κτηνοτροφία" του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-1013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής.(αρ. απόφασης 324132/17-09-2008 αρ.φύλλου 1900 τευχ.Β’)

Το παραπάνω πρόγραμμα, εφαρμόζεται από την υπηρεσία μας σε περισσότερα από 30.000 πρόβατα με την συμμετοχή οκτώ Φορέων και αφορά τις ελληνικές φυλές προβάτων Κύμης, Λέσβου, Σφακίων, Φριζάρτα, και Ζακύνθου καθώς και την τήρηση γενεαλογικού βιβλίου των ίππων φυλής Σκύρου από την Ένωση Μικρόσωμης Φυλής Σκύρου.

Φορείς που υλοποιούν την Δράση 3.4. στις περιοχές δικαιοδοσίας του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων Αθηνών ( πρώην Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Αθηνών) με τις αντίστοιχες φυλές ζώων, αριθμό μονάδων και αριθμό ζώων είναι:

ΦΟΡΕΑΣΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥΦΥΛΗΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ
Ελαιουργικός Γαλακτοκομικός Συν/σμός Αγ. Παρασκευής ΠΡΟΒΑΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 29 5.465
Αγροτικός Συν/σμός Παρακοίλων Λέσβου ΠΡΟΒΑΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 48 7.245
Αγροτικός Συν/σμός Σκαλοχωρίου ΠΡΟΒΑΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 25 5.877
Αγροτικός Συν/σμός Κύμης ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΥΜΗΣ 12 852
Ενωση Αγροτικών Συν/σμών Αποκορώνου - Σφακίων ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 51 6.453
Ενωση Αγροτικών Συν/σμών Μονοφατσίου ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 36 5.027
Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Ζακύνθου ΠΡΟΒΑΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10 971
Αγροτικός Συν/σμός Δυτικής Ελλάδος ΠΡΟΒΑΤΑ ΦΡΙΖΑΡΤΑ 34 5.958
Ένωση Μικρόσωμης φυλής Σκύρου ΙΠΠΟΙ ΣΚΥΡΟΥ 33 106
    ΣΥΝΟΛΑ:27837.954Στόχος του Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των εκτροφέων ζώων αναπαραγωγής σε όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας, για την παραγωγή και χρησιμοποίηση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού αναπαραγωγικού κεφαλαίου, ώστε να επιτευχθεί η μείωση του κόστους παραγωγής, η αύξηση της παραγωγικότητας της κτηνοτροφίας και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών μονάδων.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η διατήρηση και αξιοποίηση των γενετικών πόρων στη κτηνοτροφία με την εξασφάλιση δομών και υπηρεσιών στήριξης για χρησιμοποίηση από τους κτηνοτρόφους του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού.
 • Η δημιουργία και στήριξη σύγχρονων δομών και οργανώσεις για τον έλεγχο της γενεαλογίας και των αποδόσεων της κάθε φυλής.

Κατά την εφαρμογή της δράσης 3.4 το Κ.Ζ.Γ.Π. Αθήνας προβαίνει σε ελέγχους που αφορούν:

  • Διοικητικό έλεγχο για την επιλεξιμότητα των αιτημάτων πληρωμής και την πληρότητα, εγκυρότητα και νομιμότητα όλων των δικαιολογητικών και παραστατικών που μας αποστέλλονται από τους φορείς υλοποίησης της δράσης 3.4.
  • Έλεγχο του φυσικού αντικειμένου του δικαιούχου, εξετάζοντας με διοικητικούς ή και επιτόπιους ελέγχους την ορθή εκτέλεσή του.

  Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων εισηγούμαστε εγγράφως, προς τη Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής, την έγκριση της σχετικής πίστωσης του αιτήματος πληρωμής του δικαιούχου του σχετικού διμήνου, αποστέλλοντας κατάσταση πληρωμής,

Το Κ.Ζ.Γ.Π.Α και η Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής, πραγματοποιούν σε ετήσια βάση προγραμματισμένους και έκτακτους δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους σε επαρκές δείγμα (τουλάχιστον 50%) των δικαιούχων των προγράμματος. Στους ελέγχους αυτούς εξετάζεται:

 • το φυσικό αντικείμενο του δικαιούχου (αριθμός ζώων, αριθμός εκμεταλλεύσεων, αποτελεσματικότητα, επίτευξη στόχων)
 • το οικονομικό αντικείμενο του δικαιούχου (τήρηση διαδικασιών, επιλεξιμότητα, οικονομικότητα)
 • η συμβατότητα και νομιμότητα των ενεργειών του δικαιούχου.

Οι έλεγχοι αυτοί αρχίζουν από το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος από την πρώτη πληρωμή του δικαιούχου και μέχρι το έτος υποχρέωσης τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Μετά από κάθε έλεγχο συντάσσεται πρακτικό ελέγχου, το οποίο τηρείται στην υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο και αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον ελεγχόμενο.

Συντάσσονται ετήσιες εκθέσεις που αφορούν στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για κάθε φορέα υλοποίησης της δράσης 3.4 οι οποίες αποστέλλονται στην Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής

Δράση 3.4 Μέτρο 214 Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013

Μέτρο 3.7. «Πρόγραμμα απειλούμενων με εγκατάλειψη Φυλών Αγροτικών Ζώων» του Γεωργοπεριβαλλοντικού Άξονα 3 του εγγράφου προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006 με έναρξη υλοποίησης το 2004.(αρ.απόφασης 571/125768/06-02-2004)

Έως σήμερα έχουν καταχωρηθεί στα γενεαλογικά βιβλία οι κάτωθι πληθυσμοί αγροτικών ζώων :

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥΦΥΛΗΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ
ΠρόβαταΑγρινίου 3 653
ΠρόβαταΚύμης 11 826
ΠρόβαταΖακύνθου 10 971
ΊπποιΣκύρου 64 169
ΊπποιΠίνδου 4 55
ΊπποιΜεσσαράς 114 272
ΊπποιΠηνείας 27 66
ΧοιρινάΕγχώριος ελλ. 1 36
ΒοοειδήΒούβαλοι 1 80
ΒοοειδήΒραχυκερατικής 61 3.037
ΣΥΝΟΛΑ:2966.165

Στόχος

Στόχος του Μέτρου είναι η καθιέρωση ενίσχυσης στους κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων των απειλούμενων από εγκατάλειψη αυτόχθονων φυλών μέχρι ένα ελάχιστο αποδεκτό αριθμό ασφάλειας με σκοπό

 • Την διατήρηση της βιοποικιλότητας και γενετικής ποικιλότητας των αυτόχθονων αγροτικών ζώων.
 • Την προστασία και την αποτελεσματική διαχείριση των βοσκοτόπων του φυσικού περιβάλλοντος και του αγροτικού τοπίου.
 • Την αξιοποίηση των επιθυμητών ιδιοτήτων των προστατευόμενων φυλών για παραγωγικούς σκοπούς.
 • Την υποστήριξη της έρευνας και της επιστήμης.

Η υπηρεσία μας συμμετέχει στην εφαρμογή του:
Άρθρου 68 του Καν.(ΕΚ)73/2009(αρ. απόφασης 262345/24-03-2010/αρ.φύλλου 323 τευχ.Β’)
με την πραγματοποίηση ελέγχων και την χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών γενεαλογίας για τις παρακάτω περιπτώσεις στις περιοχές δικαιοδοσίας της.

ΜΕΤΡΟ 3. Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις ΜΟΣΧΙΔΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

 • Πρόσθετη ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής.
 • Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής.

ΜΕΤΡΟ 4. Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ.

 • Πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων.
 • Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων.

ΜΕΤΡΟ 5. Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στον τομέα αιγοπρόβειου κρέατος

 • Πρόσθετη ενίσχυση.
 • Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση.
 • Πρόσθετη ενίσχυση μετακινούμενων αιγοπροβάτων.

ΜΕΤΡΟ 6. Χορήγηση νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης του άρθρου 68 σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με Προγράμματα Ανάπτυξης.

ΥΑ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 68 Δημοσιευμένη