Οδηγίες για την υλοποίηση της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία».
 

1η Τροποποίηση της αριθ. 87/10406/30.01.2017 Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Δράση 10.2.1. «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία»
 

1η συμπλήρωση της αριθμ. 110/122385/17-11-2017Απόφασης Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10 και της αριθμ. 87/10406/30-1-2017 πρόσκλησης με Κωδικό πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 10.2.1_1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
 

Απόφαση Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10 και της αριθμ. 87/10406/30-1-2017 πρόσκλησης με Κωδικό πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 10.2.1_1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
 

Τροποποίηση της αριθ. 19/3696/12-01-2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 193/27-01-17,) «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», βάσει του άρθρου 33 της αριθ. 481/66703//09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/01-07-16, Β΄) ».
 

Τροποποίηση καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020 ΔΡΑΣΗ 10.2.1 «ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»
 

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», βάσει του άρθρου 33 της υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β)
 

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής Δράσης 10.2.1
 

 

 


 

 

Υπογράφηκε σήμερα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η απόφαση για τον καθορισμό της καταβολής του de minimis στους κτηνοτρόφους, η οποία αρχίζει αμέσως μετά τη δημοσίευσή της.
 

Παράταση και Τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013.
 

Πρόσκληση εκδηλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, Του μέτρου 214
 

Κ.Υ.Α. Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ΦΕΚ.2366-25.10.2011
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 

Εγκύκλιος 8389 01-02-2011 Οδηγίες εφαρμογής των μέτρων 3,4,5,6 της Ειδικής Στήριξης άρθρο 68-2
 

ΥΑ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 68 Δημοσιευμένη
 

Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
 

Δράση 3.4 Μέτρο 214 Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013