Στην δικαιοδοσία του Κ.Ζ.Γ.Π. Αθηνών υπάγονται οι παρακάτω φυλές: